Top
Pleinement axé sur la qualité
  • Appellez-nous: +359 64 825 559
  • info@khmtextil.com
  • EN
  • ES
  • FR
КНМ ТЕКСТИЛ
Contact
  • West Industrial Area, 5800 Pleven, Bulgaria
  • +359 64 825 559
  • info@khmtextil.com

Документация по избор на изпълнител/и с Публична покана в изпълнение на договор за БФП №BG16RFOP002-2.001-0744-C01

КНМ ТЕКСТИЛ” ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъз мездна помощ BG16RFOP002-2.001-0744-C01 по процедура BG16R FOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проект BG16RFOP002-2.001-0744 има за цел да подобри производствения капацитет и да засили експортния потенциал на компанията.

В резултат от успешното изпълнение на проекта „КНМ ТЕКСТИЛ” ООД очаква да постигне следните резултати: разширяване на пазарните позиции; по-висока производителност; оптимизирано време за производството на дадена поръчка; подобрени качествени характеристики на продуктите; подобрена ресурсна ефективност в производствения процес.

Проект “Подобряване на експортния потенциал и производствения капацитет на “КНМ ТЕКСТИЛ” ООД” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта: 1 019 316.40 лв., от които 606 493,26 лв. европейско и 107 028,22 лв. национално съфинансиране.

Публична покана Изисквания към офертите Методика за оценка на оферти Образец на оферта за участие в процедура Декларация на кандидата Договор КОВИД-19
APPELEZ-NOUS
Bureau Central: +359 64 825 559
OÙ SOMMES-NOUS
West Industrial Area
5800 Pleven, Bulgaria
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
General: info@khmtextil.com